Noderīgi
Meklēt
Latviešu

Inkoterms

Starptautiskos tirdzniecības noteikumus izdod Starptautiskā Tirdzniecības palāta, apkopojot pasaules tirdzniecības praksi.

Incoterms pirmo reizi tika publicēts 1936. g. Noteikumi palīdzēja unificēt tirdzniecības līgumus un likvidēt pārpratumus tirdznieciskos darījumos. Vēlākos gados noteikumi ir vairākkārt papildināti (1953., 1967., 1976., 1980. g.). Līdz 2011.gada sākumam spēkā bija 1990.g. veiktie papildinājumi – Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumiem (Incoterms) 2000.

2011.gada  1.janvārī  stājās  spēkā  jauni  Starptautiskās  tirdzniecības  palātas  izstrādāti Incoterms 2010 noteikumi, kuru grozījumu nepieciešamību lielā mērā noteica ASV prakse, kā arī   fakts,   ka   starptautiskajā   tirdzniecībā   nozīme   mazinājusies   robežām,   piemēram, tirdzniecībai Eiropas Savienības teritorijā.

Incoterms noteikumi ļoti plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecības praksē attiecībā uz starptautiskajiem preču piegādes līgumiem, lai novērstu atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām  tiesībām,  komerciālajām  paražām  un  terminu  izpratni.  Tie  nosaka  precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi.

Jaunā noteikumu versija sastāv no 11 terminiem (iepriekšējā Incoterms 2000 versijā bija 13 termini), kuri sadalīti četrās grupās.

 

Terminu grupu skaidrojums:

E – termins nozīmē minimālās pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā iepriekš norunātajā vietā, parasti – pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākās darbības, tam jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.

 

F  –  termini  paredz,  ka  pārdevējs  piegādā  preci  transportēšanai  saskaņā  ar  pircēja instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.

 

C   –   termini   uzliek   pārdevējam   saistības   slēgt   pārvadājuma   līgumu   uz   parastiem nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt norādītam pēc atbilstoša C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.

 

D – saskaņā ar D terminiem  pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci līdz šai vietai.

 

Tādi termini kā EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT un CIP Incoterms 2010 tiek piemēroti tāpat kā iepriekšējāIncoterms 2000 versijā, bet izmaiņas attiecas uz D grupas terminiem, jo tiek izslēgti DAF, DDU, DES un DUQ termini, savukārt tiek ieviesti divi jauni termini: DAT – Delivered At Terminal (Piegādāts līdz terminālam)  un DAP- Delivered At Place (Piegādāts līdz vietai).

 

EXWNo rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
FCAFranko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
CPTTransportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
CIPTransportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
DATPiegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
DAPPiegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
DDPPiegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)
 

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

FASFranko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
FOBFranko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
CFRCena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)
CIFCena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

 

EXW (Ex Works)

Pārdevēja vienīgais pienākums ir atdot preci pircējam vai tā pārstāvim, šajā laikā prece var atrasties pārdevēja ražotnē vai telpās. Pārdevējs nav atbildīgs par preces uzkraušanu uz transporta līdzekļa. Pircējs uzņemas visu transportēšanas risku. Ex Works noteikumi paredz vismazāko pārdevēja atbildību.

 

FCA (Free Carrier)

Pārdevējam jānogādā krava līdz transportētājam, vai tā pārstāvim norādītajā vietā. Par kravas sabojāšanu, pazušanu atbild pārdevējs līdz pārvadātāja vai tā pārstāvja noliktavai. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu / saņemšanu, ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis.

 

CPT (Carriage Paid To)

Pārdevējs maksā ceļu līdz norādītajai vietai, transportētājam vai transportētāja pārstāvim. Par kravas sabojāšanu, pazušanu transportēšanas laikā ir atbildīgs pārdevējs līdz pirmā pārvadātāja vai aģenta noliktavai. Ja rodas papildus izdevumi kravas transportēšanas laikā, tad līdz pirmajai noliktavai tos sedz nosūtītājs, bet tālāk pircējs. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu/saņemšanu, ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis.

 

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

Noteikumi līdzīgi CPT, bet pārdevējam ir krava jāapdrošina. Apdrošināšanas prēmiju maksā pārdevējs. Pārdevēja pienākumi beidzas pēc kravas nogādes līdz transportētāja vai tā pārstāvja noliktavai.

 

DAT – (Delivered At Terminal)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai noliktavai galamērķa valstī, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanai norādītajā galamērķa valsts noliktavā.

 

DAP – (Delivered At Place)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai vietai galamērķa valstī, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz brīdim, kad krava ir gatava izkraušanai; izkraušanu veic pircējs.

 

DDP (Delivered Duty Paid)

Par kravas nosūtīšanu līdz saņēmēja durvīm maksā pārdevējs, ieskaitot nodokļus muitai. Par nodokļiem iespējamas atrunas, piemēram, DDP izņemot Dabas resursu nodokli. Pārdevējs ir atbildīgs par kravas bojājumiem visā transportēšanas laikā līdz saņēmēja durvīm.

 

FAS (Free Alongside Ship)

Pārdevējam jānogādā prece līdz kuģu piestātnei. Pircējs uzņemas eksporta procedūru kārtošanu un kravas nogādi uz kuģa borta. Pārdevējs ir atbildīgs par preces bojājumiem līdz norunātajai kuģu piestātnei, tālāk atbildību uzņemas pircējs.

 

FOB (Free On Board)

Pārdevējam jānogādā prece līdz transporta bortam. Pārdevēja atbildība beidzas, kad krava tiek uzkrauta uz transporta līdzekļa borta. Par kravas uzkraušanu un visām eksporta procedūrām maksā pārdevējs.

 

CFR (Cost And Freight)

Pārdevējs maksā par transportu līdz norādītajai ostai. Atbildību par kravas bojājumiem uzņemas pārdevējs līdz transporta bortam, bet tālāk – pircējs. Apdrošināšana ir pircēja pienākums.

 

CIF (Cost, Insurance and Freight)

Frakts un apdrošināšana apmaksāta no pārdevēja puses līdz norādītajai vietai.

Velti vairāk laika sev un savai ģimenei, ļauj par savām kravām parūpēties mums…

Tev ir kas sakāms?

Paldies, ziņa saņemta! Atbildēsim tuvākajā laikā! :)Nosūtīt jaunu ziņu

Tev ir kas sakāms?

Paldies, ziņa saņemta! Atbildēsim tuvākajā laikā! :)Nosūtīt jaunu ziņu